ПРАВИЛА

1. Загальні положення

1.1. Терміни та визначення

У цих правилах терміни вживаються у такому значенні:

Абонент — особа, що уклала з Провайдером Договір.

Договір — договір про надання послуги доступу до мережі Інтернет, який укладається між Абонентом та Провайдером.

Додаткові послуги — послуги Провайдера, які не входять у відповідний Тарифний план та замовляються Абонентом окремо у встановленому для відповідної Додаткової послуги порядку.

Корпоративний Інтернет-сайт — Інтернет-ресурс з доменною адресою beatle.net.ua.

Мережа — сукупність майна і споруд зв’язку, об’єднаних у єдиному технологічному процесі для забезпечення надання Абонентам Послуг.

Первинний платіж — платіж за організацію технічної можливості надання Абоненту замовлених ним Послуг, який може сплачуватися Абонентом після укладення Договору при замовленні Абонентом відповідного набору телекомунікаційних послуг з метою оплати вартості організації технічної можливості надання Абоненту замовлених ним Послуг. Розмір Первинного платежу визначається у Тарифних планах Провайдера.

Послуга — послуга доступу до мережі Інтернет, яка надається Провайдером Абонентам у відповідності до діючих Тарифних планів. Обсяги передачі інформації та максимальна швидкість доступу вказані у Тарифних планах.

Правила — правила надання послуги доступу до мережі Інтернет інтернет-провайдера.

Статистика — електронний інтерфейс керування Послугою або особистий кабінет, доступ до якого Абонент здійснює за допомогою особистих ідентифікаторів доступу (логін, пароль).

Тарифний план — затверджена Провайдером система ставок у грошовому вираженні та правила їхнього застосування, згідно з якими визначається розмір плати за надання Послуг Провайдера.

1.2. Правила розроблені та затверджені у відповідності до чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 р., Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМУ від 09.08.2005 р. та Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, затверджених рішенням НКРЗ від 26.03.2009 р., Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист прав споживачів», Закону України «Про звернення громадян», інших актів законодавства.

1.3. Правила регулюють відносини з приводу надання Провайдером Абонентам послуг доступу до мережі Інтернет.

1.4. Правила є обов’язковими для виконання Провайдером з моменту їх оприлюднення у засобах масової інформації. Для Абонента Правила є обов’язковими лише з моменту укладення ним Договору. Правила для Абонентів є публічною пропозицією укласти Договір на умовах, викладених у Правилах.

1.5. Послуги надаються Абоненту на підставі Договору, який укладається між Абонентом та Провайдером шляхом вчинення сторонами дій, що свідчать про згоду дотримуватися оприлюднених Правил. Діями, що свідчать про згоду дотримуватися Правил, є передоплата Послуги або початок фактичного користування Абонентом Послугами.

1.6. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі сторін у порядку, встановленому Правилами. Умови Договору викладені у Правилах та в умовах Тарифних планів для Абонентів.

1.7. Умови Правил визначаються Провайдером самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України. Правила можуть бути змінені Провайдером з обов’язковим повідомленням про це Абонентів на Корпоративному Інтернет-сайті. У разі незгоди Абонента зі змінами, внесеними до Правил, такий Абонент має право розірвати Договір згідно з порядком, викладеним у п.8.2 цих Правил, у тижневий термін з моменту, коли він дізнався чи міг дізнатися про зміни у Правилах. Не розірвання Абонентом Договору у вказаний строк та продовження користування Послугами свідчить про згоду Абонента з внесеними змінами до Правил.

1.8. У разі якщо чинним законодавством України встановлено норми, які суперечать цим Правилам, перевагу при застосуванні матимуть відповідні положення чи норми чинного законодавства України.

1.9. Тарифні плани та зміни до них оприлюднюються на Корпоративному Інтернет-сайті Провайдера.

 

2. Права та обов`язки абонента

2.1. Абонент зобов’язаний:

2.1.1. Узгодити з власниками (співвласниками) приміщення, у якому буде здійснено підключення кінцевого обладнання Абонента, проведення кабелів та виконання робіт з підключення у дату та час, що визначені у Договорі.

2.1.2. Своєчасно здійснювати оплату Послуг згідно з встановленим порядком розрахунків у Тарифному плані. У разі, якщо Тарифний план передбачає оплату за підключення, вона повинна бути оплачена до здійснення підключення.

2.1.3. Повідомляти Провайдера про відсутність Послуг, в тому числі внаслідок пошкодження Мережі або збою обладнання.

2.1.4. Не виконувати модернізацію і/чи програмування свого обладнання, що може будь-яким чином вплинути на тарифікацію Послуг у мережі чи на функціонування мережевого обладнання.

2.1.5. Дотримуватися обмежень у користуванні Послугою, що передбачені Правилами.

2.1.6. Не вчиняти будь-яких дій, здійснення або замах на здійснення яких передбачає встановлену в Україні кримінальну, адміністративну або цивільну відповідальність.

2.1.7. Не використовувати Послугу у комерційних цілях для надання їх третім особам.

2.2. Абонент має право:

2.2.1. Замовляти у Провайдера будь-які Додаткові послуги, якщо вони пропонуються Абоненту. Порядок замовлення Додаткових послуг вказаний в умовах надання Додаткових послуг.

2.2.2. При користуванні Послугами обирати інші Тарифні плани, перехід на які дозволено Провайдером. Перехід на обслуговування за іншим Тарифним планом Абонент може здійснити за допомогою функцій Статистики.

2.2.3. Отримувати від Провайдера інформацію про спожиті Послуги за допомогою Статистики.

2.2.4. Письмово повідомляти Провайдера про будь-які претензії, пов’язані з отриманням Послуг.

2.2.5. Відмовитися від подальшого користування Послугами Провайдера та розірвати Договір у порядку, визначеному Правилами.

2.2.6. Тимчасово призупинити отримання Послуг або Додаткових послуг у відповідності до умов та порядку надання Послуг або певних Додаткових послуг.

 

3. Права та обов’язки провайдера

3.1. Провайдер зобов’язаний:

3.1.1. Надавати Абоненту Послуги цілодобово згідно з затвердженими НКРЗ та ЦОВЗ граничними нормативними рівнями показників якості. Забезпечувати правильність обліку та застосування тарифів до наданих Послуг.

3.1.2. Здійснювати повідомлення Абонентів про зміну або скасування існуючого Тарифного плану шляхом розміщення відповідного повідомлення на Корпоративному Інтернет-сайті або за допомогою рекламних матеріалів не пізніше, ніж за 7 календарних днів до дня старту вищевказаних змін.

3.1.3. На вимогу Абонента надавати інформацію про організацію Провайдера, режим роботи підприємства, умови та порядок надання основних та Додаткових послуг, Тарифні плани, порядок та систему оплати Послуг.

3.1.4. Відновити надання Послуг у разі збою у роботі обладнання та/або пошкодження Мережі протягом 5 робочих днів з моменту отримання повідомлення від Абонента про відсутність Послуг, або повідомити Абонента про інший строк у разі, якщо відновлюванні роботи неможливо провести протягом 5 робочих днів.

3.1.6. Приймати від Абонентів звернення, заяви, скарги та пропозиції та надавати на них відповіді у встановлений законодавством строк.

3.2. Провайдер має право:

3.2.1. Вносити зміни до Правил шляхом публікації на Корпоративному Інтернет-сайті і розміщення там же відповідного повідомлення про здійснені зміни у Правилах.

3.2.2. Встановлювати нові Тарифні плани, плату за Додаткові послуги, скасовувати або змінювати Тарифні плани чи плату за Додаткові послуги.

3.2.3. Тимчасово повністю або частково припиняти або обмежувати надання Послуг у випадках, передбачених цими Правилами. У разі якщо Провайдер не припинив або не обмежив надання Послуг, Абонент не звільняється від обов’язку оплатити фактично отримані Послуги. Припинення або обмеження надання послуг може бути здійснене Провайдером без будь-якого додаткового повідомлення Абонента.

3.2.4. Змінювати мережеві ідентифікатори та ідентифікатори доступу Абонента (логін, пароль) з технічних причин та з причин підвищення рівня безпеки, повідомивши про це на стартовій сторінці для входу у Статистику.

3.2.5. Встановлювати умовами Тарифних планів та/або акцій, що проводитимуться Провайдером, обмеження по кількості підключень Послуг за однією адресою.

 

4. Додаткові послуги

4.1. Абонентам можуть надаватися різноманітні Додаткові послуги.

4.2. Замовленням будь-якої Додаткової послуги та згодою з умовами її надання вважається фактичне здійснення Абонентом дії, що свідчить про згоду на отримання Додаткової послуги.

4.3. У разі якщо замовлення Додаткової послуги, яка передбачає певні періодичні платежі, відбулося випадково, Абонент повинен до моменту закінчення розрахункового періоду, що передбачений цією Додатковою послугою, звернутися до Провайдера із заявою про відмову від подальшого користування випадково замовленої Додаткової послуги.

4.4. Додаткові послуги оплачуються Абонентом у порядку, передбаченому цими Правилами, якщо інший порядок не встановлений в умовах надання таких Додаткових послуг.

4.5. Інформація про Додаткові послуги Провайдера міститься на Корпоративному Інтернет-сайті. Інформація про послуги інших провайдерів містяться на Інтернет-ресурсах цих провайдерів.

 

 5. Обмеження при користуванні послугами

5.1. Провайдер має право тимчасово обмежити або призупинити надання окремих або всіх послуг Абоненту у таких випадках:

5.1.1. При повному використанні Абонентом коштів на своєму особовому рахунку;

5.1.2. При не поповненні рахунку на суму та у строки, що вказані у Тарифних планах.

5.2. Після відповідного поповнення Абонентом свого особового рахунку Провайдер відновлює надання послуг у повному обсязі.

5.3. При користуванні Послугами та Додатковими послугами забороняється:

5.3.1. Обмежувати іншим Абонентам доступ до Мережі або перешкоджати іншим Абонентам користуватися Послугами;

5.3.2. Розсилати спам;

5.3.3. Проводити самовільне (несанкціоноване) проникнення в будь-які програми, бази даних та інші складові програмні елементи Мережі та/або програм чи Інтернет-ресурсів будь-яких інших осіб;

5.3.4. Здійснювати будь-які дії, які тягнуть за собою порушення роботи обладнання, програмного забезпечення чи Інтернет-ресурсів або будь-яких інших осіб, маючи на увазі дії, здійснення або замах на здійснення яких передбачає встановлену в Україні кримінальну або адміністративну відповідальність;

5.3.5. Використовувати Послугу для здійснення дій, що посягають на ділову репутацію, честь та гідність громадян, або на ділову репутацію організацій за умови, що такі дії викликають скарги;

5.3.6. Порушувати правила використання будь-яких ресурсів мережі Інтернет, встановлених власниками цих ресурсів. Якщо Абонент не згоден з правилами використання будь-якого ресурсу, він повинен негайно відмовитися від його використання.

 

 6. Тарифи та порядок розрахунків

6.1. Тарифи на всі види Послуг встановлюються Провайдером самостійно.

6.2. Провайдер має право формувати Тарифні плани, які можуть передбачати різні умови оплати, ціни, коло Абонентів, для яких доступні такі Тарифні плани, територію дії Тарифного плану та різні умови отримання Послуг.

6.3. Тарифні плани можуть бути строковими та безстроковими. Строковим Тарифним планом є такий, у якому Провайдер прямо вказав його термін дії. Усі інші є безстроковими.

6.4. Тарифні плани та тарифи на будь-які Додаткові послуги можуть бути змінені або скасовані Провайдером за умови здійснення повідомлення Абонентів не менше, ніж за 7 календарних днів до дати такої зміни або скасування.

6.5. Абоненти здійснюють оплату Послуг за допомогою платіжних терміналів, платіжних Інтернет-систем та іншими вказаними Провайдером способами.

6.6. Провайдер має право встановлювати розмір одиниці тарифікації своїх послуг і порядок розрахунку неповної одиниці тарифікації. Одиниця тарифікації вказується у кожному конкретному Тарифному плані.

6.7. Тарифні плани можуть передбачати можливість платної або безоплатної зміни одного Тарифного плану на інший. У такому разі тарифи на зміну Тарифного плану вказуються в умовах Тарифного плану, на який здійснюється зміна (перехід).

6.8. У разі якщо абонентна плата (якщо таку передбачає Тарифний план) нараховувалася на час настання перерви у наданні Послуг у зв’язку з пошкодженням Мережі, вона підлягає перерахуванню за умови, що Абонент повідомить Провайдера про пошкодження. 

 

7. Відповідальність

7.1. За неналежне виконання або невиконання умов Правил та/або Договору сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства та Правил.

7.2. Абонент самостійно відповідає за правильність і своєчасність здійснених ним платежів. Суми, помилково зараховані Абонентом на інші рахунки, Провайдером не компенсуються й не відшкодовуються.

7.3. Сторони не несуть відповідальності за непрямі збитки (у т.ч. втрачену вигоду).

7.4. Абонент несе відповідальність за утримання у справному стані абонентської лінії на території квартири (житлового приміщення/будинку). Провайдер несе відповідальність за утримання у справному стані абонентської лінії поза межами квартири (житлового приміщення/будинку) Абонента.

 

8. Порядок припинення дії договору

8.1. Договір може бути розірвано будь-якою зі сторін в односторонньому порядку лише у випадках, передбачених цим розділом Правил.

8.2. В односторонньому порядку Договір може бути розірваний з ініціативи Абонента у наступних випадках:

8.2.1. Незгоди зі зміною Провайдером тарифів. Дане право Абонент може реалізувати протягом 7 календарних днів з моменту, коли він дізнався або міг дізнатися про зміну тарифів;

8.2.2. Відсутності потреби у подальшому користуванні Послугами Провайдера за умови, що кошти на особовому рахунку відсутні. Про розірвання Договору Абонент повинен повідомити Провайдера письмово. У письмовому повідомленні Абонент може вказати бажану дату розірвання Договору.

8.3. Якщо Абонент попередньо оплатив Провайдеру Послуги і при цьому відмовився від таких попередньо оплачених ним Послуг та/або розірвав Договір, внаслідок чого ці Послуги не були надані Абоненту, Провайдер повертає Абоненту таку невикористану частину коштів за письмовою заявою Абонента протягом 45 (сорока п’яти) календарних днів з дати отримання письмової заяви від Абонента. При цьому Сторони Договору обумовили та розуміють, що сума Первинного платежу, в жодному разі не повертається Абоненту.

8.4. В односторонньому порядку Договір може бути розірваний з ініціативи Провайдера у будь-якому з наступних випадків:

8.4.1. У разі якщо Абонент протягом двох місяців з моменту тимчасового припинення чи обмеження надання Послуг не поповнив свій особовий рахунок. У такому випадку Провайдер може не здійснювати окремого попередження Абонента про розірвання Договору, оскільки Договір вважатиметься припиненим у перший день після спливу вказаного 2-місячного строку, а кінцеве обладнання Абонента з цієї дати може бути відключене. У разі наявності на рахунку Абонента залишку коштів, Провайдер повертає Абоненту таку невикористану частину коштів за письмовою заявою Абонента протягом 45 (сорока п’яти) календарних днів з дати отримання письмової заяви від Абонента.

8.4.2. У разі якщо Провайдер виявить, що дані, які йому повідомив Абонент при укладенні Договору, є неправдивими або якщо виявиться, що власники приміщення, у якому здійснене підключення Послуги не надавали своєї згоди на підключення Послуги. У такому випадку Провайдер має право розірвати Договір, попередивши Абонента про це щонайменше за 7 календарних днів до дати розірвання Договору будь-яким доступним засобом зв’язку.

8.4.3. У разі порушення Абонентом обмежень у користуванні Послугами, що передбачені п.5.3. Правил. При цьому Провайдер має право розірвати Договір, попередивши Абонента про це щонайменше за 1 календарний день до розірвання Договору будь-яким доступним засобом зв’язку. За своїм розсудом Провайдер може зазначити у попередженні про розірвання Договору строк усунення порушень. У такому випадку при не усуненні Абонентом вчинених порушень, Договір вважатиметься припиненим у вказаний у попередженні строк.

8.4.4. При припиненні діяльності Провайдера з надання Послуг взагалі або у певному регіоні. У такому випадку Провайдер попереджає Абонента про припинення дії Договору щонайменше за два тижні до дати припинення.

8.4.5. З інших підстав, передбачених у Договорі або у чинному законодавстві України.

8.5. Про розірвання Договору з підстав, передбачених п.8.4. Правил, Провайдер повідомляє Абонента будь-яким доступним засобом зв’язку на власний вибір, зокрема, письмово, засобами електронної пошти, шляхом повідомлення на Корпоративному Інтернет-сайті, тощо.

8.6. Після розірвання Договору Провайдер може здійснити демонтаж абонентської лінії.

 

 9. Інші умови

9.1. У разі виникнення у Абонента скарг або пропозицій, він може звернутися до Провайдера з усною заявою, зателефонувавши до служби технічної підтримки Провайдера, абонентського відділу або за допомогою Статистики. Провайдер, отримавши заяву, повинен її розглянути і у 30-денний строк надати письмову (або у формі, у якій просить Абонент) відповідь. У разі якщо отримане звернення або заява містить прохання чи вимогу вчити певні дії, Провайдер, у разі згоди вчинити ці дії, вчиняє їх без додаткового письмового повідомлення, за винятком випадку, коли з суті прохання чи вимоги не слідує необхідність повідомлення Абонента про задоволення прохання чи вимоги.

9.2. Суперечності між сторонами розглядаються судом у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

9.3. При відновленні надання Послуг Провайдер не зобов’язаний здійснювати налаштування кінцевого обладнання Абонентів.

9.4. Адреса для надсилання скарг (заяв, звернень) до Чернігівського обласного управління у справах захисту прав споживачів: 14005, м. Чернігів, пр. Миру, 49-а, тел. (0462) 699 256, (0462) 699 524.

9.5. У разі зміни найменування, організаційно-правової форми або місцезнаходження Провайдера, він зобов’язаний повідомити про це Абонента на Корпоративному Інтернет-сайті не пізніше ніж у 20-денний строк з моменту вступу в силу змін.

9.6. У разі зміни прізвища, ім’я або по-батькові Абонента він зобов’язаний повідомити про це Провайдера протягом 20 календарних днів з моменту набуття чинності таких змін шляхом звернення до абонентського відділу Провайдера.

9.7.  Абонент дає згоду на використання його персональних даних для цілей та у межах, передбачених законодавством України.